રાજપુર ગામથી મહીલા ગાયત્રી બેન પ્રજાપતિ દ્રવારા પ્રવાસનું આયોજન કરેલ છે તેમાં મિશન ગ્રીન પાટણ વૈદિકમાં સરસ્વતિ નદીના કિનારે નિમિત સહસ્ત્ર તફવન ફાઇન્ડરના દાતા શેઠ શ્રી નિરંજનભાઇ અમૃતલાલ શાહ ( રનાઇસ સન્સ ફાઉન્ડેશન મુબઇ)

આવો સાથે મળીને વતન ને વૃદાવન બનાવી

  • જેઠી નિલેશ પાટણ