ગોંડલ તાલુકાના કેસવાળા ગામે ખેતરમાં લાગી આગ.

0
કેસવાળાના હકાભાઈ મકવાણા ખેતરમાં ઘઉંના ખીપા બાળતા હતા. આગના તણખલા સામે આવેલ બાબુભાઈ રામાણીના ખેતરમાં પોહચ્યા. બાબુભાઇ રામાણીના ખેતરમાં બાંધેલી એક ગાય, વાછરડી, અને...

E-Paper

Local Ads

ગુજરાત

રાષ્ટ્રીય

Features

ગોંડલ તાલુકાના કેસવાળા ગામે ખેતરમાં લાગી આગ.

0
કેસવાળાના હકાભાઈ મકવાણા ખેતરમાં ઘઉંના ખીપા બાળતા હતા. આગના તણખલા સામે આવેલ બાબુભાઈ રામાણીના ખેતરમાં પોહચ્યા. બાબુભાઇ રામાણીના ખેતરમાં બાંધેલી એક ગાય, વાછરડી, અને સાપ (નાગ) બળીને ખાખ. ગોંડલ નગરપાલિકા ફાયર ઘટના સ્થળે પોહચી આગ પર કાબુ મેળવ્યો. આગની ઘટનાને લઈને ગોંડલ તાલુકા પોલીસ...

મનોરંજન

રમત-ગમત

ads

ads

ધર્મ દર્શન

error: Content is protected !!