લેખન, સંપાદન, પ્રકાશન સાથે સંચાલન પણ મહિલા પત્રકારોએ કરી દેખાડ્યું

0
એ સ્ત્રીઓ જેણે ગુજરાતી ભાષા સાહિત્ય સાથોસાથ આપણા પત્રકારત્વજગતને પણ દિપાવ્યું - ભવ્ય રાવલ ગુજરાતી સાહિત્ય અને પત્રકારત્વના અભ્યાસ પરથી એટલું ચોક્કસ કહી શકાય કે, ગુજરાતની...

E-Paper

Breaking News

ગુજરાત

રાષ્ટ્રીય

Features

લેખન, સંપાદન, પ્રકાશન સાથે સંચાલન પણ મહિલા પત્રકારોએ કરી દેખાડ્યું

0
એ સ્ત્રીઓ જેણે ગુજરાતી ભાષા સાહિત્ય સાથોસાથ આપણા પત્રકારત્વજગતને પણ દિપાવ્યું - ભવ્ય રાવલ ગુજરાતી સાહિત્ય અને પત્રકારત્વના અભ્યાસ પરથી એટલું ચોક્કસ કહી શકાય કે, ગુજરાતની સ્ત્રીઓએ સાહિત્યજગત સાથોસાથ પત્રકારત્વક્ષેત્રને પણ દિપાવ્યું છે, જો ગુજરાતી પત્રકારત્વની બે સદીની વાત કરવામાં આવે તો ગુજરાતી સિવાય અન્ય ભાષાના...

મનોરંજન

રમત-ગમત

ધર્મ દર્શન