22 ઓગષ્ટના રોજ લંડન સરકાર દ્વારા યુથ પાર્લામેન્ટ યોજાશે. કુલ 10 દેશના યુવાનો ભાગ લેશે. સમગ્ર ગુજરાત માંથી 5 લોકોની પસંદગી..