15મી ઓગષ્ટ ધ્વજવંદન કાર્યક્રમ-ગ્રામ પંચાયત કચેરી સરધાર ખાતે કોરોના મહામારીના કારણે સાદાઈ થી ઉજવણી કરવામાં આવી હતી